Cargotrade BV

 

Noorddammerweg 85A
1187 ZS  Amstelveen
Inschrijfnummer K.v.K. 56565704 te Amsterdam

Download algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

De verkoper / de gebruiker : Cargotrade BV, welke de gebruiker van deze algemene voorwaarden is;

De koper / de wederpartij van de gebruiker : De koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Partijen : De gebruiker en de koper gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de gebruiker.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.De Algemene Voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de koper aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de (potentiële) koper voorkomende afwijkingen van de offerte van de gebruiker. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Door de gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op:

– uitvoering in normale werktijden;

– op basis van door de gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden;

– af fabriek;

– in Nederlandse valuta (Euro);

– exclusief transport-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de koper door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de

aanbieding automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Levering geschiedt af fabriek, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden bij de koper, van buiten de Europese Unie, alle kosten voor douaneformaliteiten, exportdocumenten, etc. in rekening gebracht. De gebruiker draagt zorg voor het (laten) opmaken van de benodigde documenten, dan wel het afhandelen van de noodzakelijke formaliteiten, doch een en ander geschiedt voor rekening van de koper. De gebruiker is gerechtigd voor een opdracht c.q. bestelling kosten in rekening te brengen. De kosten worden berekend volgens de Incoterms 2000. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt de gebruiker

 

 

 

 

zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan. De gebruiker stelt de koper schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij

tevens een redelijke termijn waarop de koper de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren. Indien de koper ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de koper door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet. Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de koper opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de koper bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De koper staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. De koper is verplicht emballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat aan de gebruiker te retourneren. De gebruiker is verplicht de verpakking van de door hem geleverde zaken van de koper terug te nemen, indien de koper voor die verpakking statiegeld aan de gebruiker heeft betaald, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING

Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de koper in rekening te brengen. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: TECHNISCHE EISEN

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de koper. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden. De koper dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de koper, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 6.

ARTIKEL 10: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

De koper is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de koper zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken  constateert, dient de koper de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.  Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.

In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De gebruiker kwijt zich van haar taak zoals van een be¬drijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct en indirect, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. De gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien een geleverde zaak ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten voortoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. De koper verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de koper; voormelde schade is ontstaan doordat de koper niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven; voormelde schade is ontstaan doordat de koper dan wel een derden namens of in opdracht van de koper heeft getracht defecten zelf te verhelpen of op enige andere wijze aan de zaak gewerkt heeft. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent wordt gegeven.

ARTIKEL 12: BETALING

Alle leveringen worden door de gebruiker aan de koper onder rembours aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Overige betalingen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, te geschieden, ook indien conform artikel 6 niet kan worden geleverd. Bij alle leveringen buiten Nederland dient eerst het totale factuurbedrag te zijn overgemaakt op een van de bankrekeningnummers van de gebruiker, alvorens de zaken worden verstuurd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald: zal vanaf dat tijdstip aan de koper een krediet¬beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. zal de koper aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. zal de koper, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofd¬som en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst open¬staat, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Indien de koper van eigenaar verandert, worden eventuele speciale afspraken met betrekking tot betalingen per direct herzien, waarbij lid 1 van dit artikel toepasselijk wordt.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door de gebruiker geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker, tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker

heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper. Door de gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer

als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de gebruiker dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de gebruiker zich dan zullen bevinden, of waarvan het vermoeden bestaat dat voornoemde artikelen zich daar bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor¬behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De koper is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de koper gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande  valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur¬verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. In geval de koper op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN ONTBINDING

Behoudens elders in deze voorwaarden toegekende rechten tot ontbinding doet de koper afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de koper aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Buiten de in deze voorwaarden elders genoemde mogelijkheden tot ontbinding, kan een overeenkomst door de gebruiker met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn, worden ontbonden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan de gebruiker omstandigheden ter kennis komen die de gebruiker goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien de gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft of onvoldoende is, ondanks sommaties daartoe; indien de koper van eigenaar veranderd; indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan de gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van de gebruiker gevergd kan worden; op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele¬ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De gebruiker behoudt zich het recht voor in voornoemde gevallen schadevergoeding van de koper te vorderen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen de gebruiker en de koper gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands

recht worden beslecht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de koper woont.

Gratis transportplan

Vraag vrijblijvend een gratis transportplan op maat aan en ontvang de beste condities en tarieven.

Offerte voor de beste prijs

We kunnen u direct een scherpe offerte toezenden.
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Offerte aanvragen